அடிக்கடி சக்தியை வீணாக்குவது குற்றமா? | Frequent wastage of men’s power | Dr.Kumaraswamy interview

அடிக்கடி சக்தியை வீணாக்குவது ஒரு குற்றமா ? இந்த சுரபிகள் தான் ஆண்களின் சக்தியை உருவாகின்றது ? மாதம் எத்தனை முறை ஆண் பெண் சேருவது சரி ?