அதிக உணவிற்கு பின் உடலுறவு | Dont do’s after heavy food | Aathichoodi

3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கணித்த திருமூலர். அதிக உணவிற்கு பின், உடலுறவு கொள்ளும்போது உருவாகும் அபாயம் பற்றி விளக்கும் காணொளி பதிவு ..