அலோபதிக்கு நிகரான ஆயுஷ் முறை மருத்துவங்கள் | Ayush system of medicines | Aathichoodi

அலோபதி மருத்துவமும் சித்தா, ஆயுர்வேதா போன்ற மருத்துவமும் அண்ணன் தம்பி போல .. ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செயல்படும் போது தீர்வு விரைவில் வரும்.. ஆயுஷ் மருத்துவமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ..