அல்சர் | Ulcers | Dr Vidhya | Aathichoodi

வாய் மற்றும் தொண்டையில் புண் ? வாயின் உட்பகுதியில் ஏற்படும் புண் எதனை குறிக்கின்றது ? தொடர்ந்து வாய் புண் வருவது புற்றுநோயக மாறலாம் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு ? Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy

வாய் மற்றும் தொண்டையில் புண் ? வாயின் உட்பகுதியில் ஏற்படும் புண் எதனை குறிக்கின்றது ? தொடர்ந்து வாய் புண் வருவது புற்றுநோயக மாறலாம் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு ? Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy