அல்சர் | Ulcers symptoms and treatments in Tamil | Dr Eswaramoorthy | Aathichoodi

பரபரப்பான உலகில் பெரும்பாலோர் செய்யும் தவறு காலை உணவை டீ அல்லது காபியோடு முடித்துவிடுவது தான்.அல்சர் வருவதற்கு மிகமுக்கியமான காரணங்கள் மற்றும் அதன் தீர்வுகள் .. Dr S Eswaramoorthy MS FRCS (Lon) FRCS (Glas) HON FRCS(EDIN) Consultant Laparoscopic / Endoscopic Surgeon Lotus Hospitals, Erode 97900 28328 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy