ஆசனவாய் வெடிப்பு | Anal fissure symptoms | Anal fissure treatment | Anal Ulcer | Aathichoodi

எச்சரிக்கை !! தவறான உணவு பழக்கங்களால் சீரழிந்துபோகும் வயிறு மற்றும் ஆசனவாய் உறுப்புக்கள்.. உயிர் போகும் வழியை கொண்ட ஆசனவாய் வெடிப்பு.. Dr S Eswaramoorthy MS FRCS (Lon) FRCS (Glas) HON FRCS(EDIN) Consultant Laparoscopic / Endoscopic Surgeon Lotus Hospitals, Erode 97900 28328 This video completly explains about the treatment for Anal fissure symptoms causes for Anal Fissure. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy