ஆண்களின் உறுப்பு நீளம் | Aathichoodi | Preview

ஆண்களின் உறுப்பு நீளமாக இருந்தால் தான் மனைவியுடன் தாம்பத்தில் திருப்தி கொள்ளமுடியுமா ? அப்போ ஆணுறுப்பை நீளமாகும் மருத்துக்கள் எல்லாம் பொய்யா ?? இது ஒரு முன்னோட்டம் … முழுகாணொளி விரைவில்.