ஆண்களுக்கு முன்கூட்டியே வெளியேறுதல் | Premature ejection | Dr. Kumaraswamy

பல ஆண்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சனை – தம்பதிகள் சேரும்போது முன்கூட்டியே வெளியேற்றுவது.. இது எதனால் நடக்கின்றது ? அதைப்பற்றி முழுவதும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.