ஆஸ்த்மா நோயை எவ்வாறு யோகப்பயிற்சி மூலமாக கட்டுப்பதுவது ??

ஈழை நோய் / ஆஸ்த்மா நோயை எவ்வாறு யோகப்பயிற்சி மூலமாக கட்டுப்பதுவது ?? நீண்ட காணொளியாக இருந்தாலும் முழுவதும் பார்த்து பயிற்சி பெறுங்கள்..