இந்தியன் vs வெஸ்டர்ன் கழிவறை – எது ok ? | Indian toilet vs Western toilet usage | Aathichoodi

கழிவறையில் அப்படி என்ன பாகுபாடு ? எது சிறந்த கழிவறை ?? இந்தியன் கழிவறையா அல்லது வெஸ்டர்ன் கழிவறையா ? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy