இயற்கையான ஃபேஸ் பேக் | Natural face pack | Dr Marutharaj | Aathichoodi

இறகை மருத்துவத்தின் மகத்துவம் என்ன ?..கண்டகண்ட கிரீம் எல்லாம் போடலாமா ? இயற்கை முறையில் வீட்டிலேயே ஃபேஸ் பேக் செய்வது எப்படி ?? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy