இளைஞர்களை கெடுக்கும் வலைத்தளங்கள் | Youngsters health spoiled by internet contents | Aathichoodi

சிறுவயதிலேயே தேவையில்லாத இணையதளங்களை தேடி அலையும் இளைஞர்களுக்கு, கல்யாணத்துக்கு பிறகு இப்படி ஒரு நெருக்கடி தாம்பத்தியத்தில் காத்தருகின்றது என்று தெரிவதில்லை… தாம்பத்திய நேரத்தில் ஏற்படும் மனம்சார்ந்த உபாதையை விளக்கும் நேர்காணல்..