உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த உணவு | Control hypertension by food | Dr Marutharaj | Aathichoodi

இந்த மாதரி உணவு கட்டுப்பாடு நம் உயர் ரத்தழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவருமா ?? எளிய உணுவுப்பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் என்தெந்த உணவு ரத்தஅழுத்தத்தை சீர்குலைக்கும்..?? தெரிந்து கொள்வோம், பகிர்ந்து கொள்வோம்..