உறுப்பின் நீளம் முக்கியமா ? | Male organ length – explained | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

பல ஆண்களுக்கு புரியாத புதிராக இருக்கும் உறுப்பின் நீளம் / அளவு … அப்போ இத்தனைநாளும் ஏமாற்று நாடகத்தை அரகேற்றிய போலி மருந்துக்கள்… உண்மையையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், பிறருக்கும் பகிருங்கள்.. பலர் இன்னமும் பல்லாயிரங்களை இழந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்..