எண்ணம் ஆட்டுவிக்கும் நோய் | Obsessive-compulsive disorder (OCD) | Dr.Saravanan | Aathichoodi

ஓயாமல் ஒரு சில எண்ணங்கள் உங்களை சூழ்கிறதா? அதில் இருந்து மீளமுடியவில்லையா ? அது எண்ணம் சுழல்நிற்பந்தம் என்ற மனநோயாக இருக்கலாம்..