ஏப்பம் மற்றும் காற்று பிரிதல் | Burping & Farting | Aathichoodi

ஏப்பம் மற்றும் காற்று பிரிதல் பற்றிய தெளிவான காணொளி.. பலநாள் சந்தேகங்கள் தீர்ந்தன