ஒற்றைத்தலைவலிக்கான தீர்வு ஹோமியோபதியில் | Migraine | Dr Vidhya | Aathichoodi

பெண்களை அதிகம் தாக்கும், தீராத ஒற்றை தலைவலியையும் தீர்க்கும் ஹோமியோபதி மருத்துவமுறை… Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy