ஓரினசேர்க்கை | LGBT | Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

ஓரினசேர்க்கை சரியா, தவறா ? இது இயற்கைக்கு எதிரானதா? ஓரினசேர்க்கை அரசாங்கத்தால் சட்டபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுவிட்டது.. தெளிவாக விளக்கும் பதிவு.. Dr.R.Kumaraswamy M.B.B.S., M-CSEPI Sexologist & Marriage counsellor, Erode. 98427 26272