கணவன் மனைவி உடலுறுவு அளவு எவ்வளவு | How often do married couples have sex | Aathichoodi

குறைந்து கொண்டே போகும் கணவன் மனைவி இடையில் நிகழும் உடலுறவின் அளவு.. உண்மையான தாம்பத்தியம் எவ்வாறு அளவிடுவது ?? உண்மையில் நடப்பது என்ன ? Dr.R.Kumaraswamy M.B.B.S., M-CSEPI Sexologist & Marriage counsellor, Erode. 98427 26272 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy