கபாசுரக்குடிநீர் பயன்படுத்தும் முறை | Kabasura kudineer usage | Dr Gayathri devi | Aathichoodi

இந்த காலகட்டத்தில் கபாசுரக்குடிநீர் மற்றும் அதன் பயன்படுத்தும் முறை.. யார் யார் எல்லாம் இதை பயன்படுத்தலாம் ?