கருத்தடை அறுவைசிகிச்சைக்கு பின் | Birth control surgery for male | Sterilization procedure for Men

கருத்தடை என்றாலே பெண்களுக்கு மட்டும்தானா ? ஆண்களுக்கான தாற்காலிய கருத்தடை மற்றும் நிரந்தர அறுவைசிகிச்சை.. அறிய தகவல், முழுவதும் காணுங்கள்.. Male birth control surgery reversible vasectomy Dr.R.Kumaraswamy M.B.B.S., M-CSEPI Sexologist & Marriage counsellor, Erode. 98427 26272 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy