காய்ச்சல் கால உணவு | Foods during fever | Aathichoodi

காய்ச்சல் இருக்கும் போது எந்த உணவு சாப்பிட்டால் நல்லது ? பால் மற்றும் பண், கஞ்சி சாப்பிடலாமா ?