கால் ஆணி தீர்வு | Calluses treatment in Tamil homeopathy | Dr Vidhya | Aathichoodi

குதிகால் மற்றும் பாதத்தில் ஆணி.. கால் ஆணி வருவது எதனால் ? இதற்கு தீர்வு தான் என்ன ? Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy