கீல்வாதம் | Gout – Dr Vidhya | Aathichoodi

உங்கள் ரத்தத்தில் யூரிக் அமிலம் அதிகம் ஆனால் என்ன அகும்யென்று தெரியுமா ? கீல்வாதம் மற்றும் அதற்கு தீர்வு… முழுகாணொளியையும் பார்த்துவிட்டு மற்றவர்களுடன் பகிரவும்.. Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy