குடல் அயர்ச்சி நோய் | Irritable bowel syndrome | IBS | Aathichoodi

அடிக்கடி மலம் கழிக்கும் உணர்வு, சாப்பிட்டவுடன் மலம் கழிக்கவேண்டும் சிலருக்கு.. இது குடல் அயர்ச்சி நோய்யாக இருக்கலாம்.. மனக்கவலை ஒரு முக்கிய காரணமா ? விவரிக்கும் பதிவு ..