குடல் புழுக்கள் | Deworming | Dr Vidhya | Aathichoodi

வயிற்றில் குடல் புழுக்கள் உள்ளத்திற்கான அறிகுறிகள்.. குழந்தைகளுக்கு ஆசனவாயில் அரிப்பு, பல் வெறுவுதல் மற்றும் குடலில் புழுக்கள் உண்டாகும் விதம் என்று பல தகவல்கள் இந்த காணொளியில்.. Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy