குதிகால் பாத வெடிப்பு | Foot heel crack | Aathichoodi

தொடர்ந்து பலகாலங்களாக குதிகால் மற்றும் பாதவெடிப்பு உள்ளதா, உஷார்.. சர்க்கரைநோயின் வெளிப்பாடும் இருக்கலாம்.. முதலில், பத்தவெடிப்பிற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..