குறைசொல்லி வளர்க்கப்படும் குழந்தை | Children characteristics building | Dr Marutharaj | aathichoodi

குழந்தை வளர்ப்பு முறையில் பெற்றோர்கள் செய்யும் மிக பெரிய தவறுகள்.. பல நல்ல சுபாவத்தை குழந்தைகளிடம் கற்றுக்கொடுக்கும் முறைகள், இதோ.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy