குழந்தைகளுக்கு கற்றல்திறன் குறைபாடு| Learning Disability for Children | Types of learning disability

குழந்தைகளுக்கு கற்றல்திறன் குறைபாடு உள்ளதா என்று எவ்வாறு அறிந்துகொள்வது ?? அது ஒன்னும் சரிசெய்ய முடியாத குறைபாடு இல்லை… பல அறிஞர்கள் இந்த குறைப்பாடுடன் தான் வெற்றி கொண்டு உள்ளனர் .. Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy