குழந்தைகளுக்கு வரமாகும் குறை | Deficit is a gift | Aathichoodi | Dr Marutharaj

உலகில் தோன்றிய பல மேதைகளுக்கு இருந்த குறைபாடு.. சிறுவயதில் நேரும் சிறு தோல்விகள் கூட வெற்றிவழியை வகுக்கும்…