குழந்தைக்காக மட்டும் உறவு சரிதானா ? | Happiness or kid – choice is yours | Dr Kumaraswamy interview

உறவுகொள்வது எதற்கு ? மகிழ்ச்சியா அல்லது குழந்தையா.. எல்லா உயிரினங்களும் மகிழ்ந்த பின்னரே தனது சந்ததியை பெருகும் முயற்சியில் ஈடு படுகின்றது.. மனிதனை தவிர…