கைத்தடியின் அவசியம் | Importance of Walking stick | Aathichoodi

முதியவர்களுக்கு கைத்தடியின் அவசியம் பற்றி விளக்குகிறார்.. இந்த நார்டிக் நடைப்பயிற்சி என்றல் என்ன ?