கொளுத்தும் கோடைகாலம் | Tips for hot summer | Dr Marutharaj | Aathichoodi

சுட்டெறிக்கும் கோடைகாலத்தை இனிமேலும் பகைவனாக பார்க்கவேண்டாம்.. கோடைகாலத்தை சுலபமாக சமாளிப்பது எப்படி என்று கொள்ளுங்கள்..