கோபக்கட்டுப்பாடு மற்றும் நிர்வாகம் | Anger control & management | Aathichoodi

கோபம் என்னும் கொடூரன் – சமாளிப்பது எப்படி ?? கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் நிர்வாகிப்பது பற்றி தெளிவாக விவரிக்கிறார் .