சமச்சீர் உணவின் முக்கியத்துவம் | Importance of balanced food diet | How to have balanced food diet

சிறந்த சமசீரான உணவுகள் எடுத்துக்கொள்வதன் முக்கியத்துவம் என்ன.. மாவு சத்து, கொழுப்பு சத்து, நார் சத்து, புரோத சத்து மற்றும் பல… மிகவும் அருமையான பதிவு.. பார்த்துவிட்டு பகிருங்கள்