சமையல் எண்ணெய் | Edible oil | Effects of refined cooking oil | Aathichoodi

வெறும் சமையல் என்னைத்தான் என்று எண்ணும் பலருக்கு காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி.. சமையல் எண்ணெய் தேர்ந்தேடுப்பது எப்படி ?? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy