சர்க்கரை உள்ளவர்கள் பழங்கள் சாப்பிடலாமா ? Fruits for Diabetics | What fruits are good for diabetics

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் எந்த எந்த பலன்களை சாப்பிடலாம் , எது எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்… What are all the fruits which Diabetic patients can eat and what are the fruits which diabetic patients should not eat. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy