சிகப்பழகு கிரீம் தேவையா |Aathichoodi

மறைந்து இருந்து தாக்கும் கொடிய நோய் அக்கி .. அதன் தாக்கத்தில் இருந்து மீண்டாலும் என்ன என்ன பக்க விளைவுகள் உண்டாக்குகின்றது என்று தெரிந்தால் ஆடிபோவீர்கள் ..