சித்தமருத்துவம் எதுவரை | Siddha Medicine & treatments Intro | Dr.Gayathri Devi Kannan | Aathichoodi

பண்டையகால சித்தர்களால் உருவாக்கப்பட்ட சித்த மருத்துவம், தமிழர்களின் பாரம்பரியம்.. நமது வாழ்க்கையுடன் ஒன்றிணைந்து இருக்கும் உணவே மருந்தாகும் முறைகள்… மிகவும் பயனுள்ள பதிவு….