சினைப்பை நீர்க்கட்டி தீர்வுகள் | PCOS – PCOD remedy | Dr Marutharaj | Aathichoodi

சினைப்பையில் உருவாகும் நீர்கட்டிகளுக்கான தீர்வு.. உங்கள் தினசரி வாழ்வியல் மாற்றம் எவ்வாறு கைகொடுக்கும்…?? மேலும் பலதகவல்கள்.. சகோதரிகளே, தெரிந்துகொண்டு மற்றவருடன் பகிரவும்…