சிறுநீரகக்கற்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் | Kidney stone & Treatments | Dr.M.PRABHAKAR | Aathichoodi

பின்வியிற்றில் பளீர் பளீர் வலியா ? அது சிறுநீரகக்கற்களாக இருக்கலாம்.. சிறுநீரகக்கற்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை பற்றி விவரிக்கும் பதிவு..