சில ஆண்களுக்கு வரும் ஆனா வராது | Delayed discharge for men | Dr Kumaraswamy

சில ஆண்களுக்கு தாமதமாக வெளியேறுவது எதனால்.. சிலருக்கு வெளியேறுவதே இல்லை… என்ன சிக்கல் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. Dr.R.Kumaraswamy M.B.B.S., M-CSEPI