சுத்தம் எதுவரை | forbidden cleanliness | Dr Marutharaj | Aathichoodi

#aathichoodi #drmarutharaj தினமும் குளிக்கும் போது, ஒரு சோப்பை காலி செய்தால் மட்டும் போதாது, நாம் மறந்துவிடும் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம்… We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy