சொரியாசிஸ் சிகிச்சைகள் | Treatments for psoriasis | Dr Marutharaj | Aathichoodi

வெறும் அலோபதி சிகிச்சைகள் சொரியஸிற்கு பயன் அளிக்குமா? எவ்வாறு இயற்கை மருத்துவத்தில் சொரியாசிஸ் கையாளப்படுகின்றது ? சொரியாசிஸ் சிகிச்சை முறைகளுடன் இந்த காணொளி..