திக்கு வாய் பிரச்சனையா ? | Stammering | Stuttering problem speech therapy

பலர் பேசும்போது திக்கி பேசுவது எதனால் ? இது ஒரு குறைபாடா? எவ்வாறு கண்டறிந்து சரிசெய்வது ? Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy