திருமணத்திற்கு முன் பரிசோதனை | SFA test before marriage | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

ஆண்களின் குறைபாடு என்ற ஒருவார்த்தையில் எண்ணற்ற சந்தைகள்.. அவ்வாறு ஒன்று உலகில் இல்லை.. உண்மையை போட்டு உடைக்கும் மருத்துவர்.. பல தம்பதியர்களுக்கு துயர் துடைக்கும் பதிவு.. அவசியம் பகிருங்கள்..