தீமை தரும் ஜாம் மற்றும் ஸ்பிரேட் | Jam or Spread for Bread | Aathichoodi

ரொட்டிக்கு எது மிகவம் பொருத்தம் ? ஜாம், ஸ்பிரேட், சீஸ் மற்றும் வெண்ணெய் என்று நீளும் பட்டியல் ..