தும்மல் வருவதேன்? | தும்மல் உருவாகும் காரணம்| Why Sneezing Part 2 | Aathichoodi

தும்மல் வருவதேன் ? எத்தனை பேர் தும்மலை அடுக்குகிறீர்கள் ? இந்த தும்மல் உருவாகும் காரணம் தெரிந்தால் இனிமேல் அதை அடக்கமாடீர்கள்..