தேனின் நற்குணங்கள் | Benefits of honey | Home remedies of Honey | Aathichoodi

தேனுக்கு உள்ள மருத்துவகுணங்களை கண்டு வியந்து போவீர்கள்.. எல்லா வீடுகளிலும் தேன் மிகவும் அவசியம்.. இந்த காணொளியை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.. This video explains about the home remedies and medical benefits of using honey for various health illness. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy