தைராய்டு அறிகுறிகள் | What is Thyroid goiter | Thyroid goiter Diagnosis & Treatment | Aathichoodi

தைராய்டினால் வரும் கட்டி ? தைராய்டு கட்டி கேன்சராக மாற வாய்ப்புள்ளதா ?? Dr S Eswaramoorthy MS FRCS (Lon) FRCS (Glas) HON FRCS(EDIN) Consultant Laparoscopic / Endoscopic Surgeon Lotus Hospitals, Erode 97900 28328 Causes for Thyroid Goiter. Risk factors of Thyroid Goiter. Causes and treatment for Thyroid Goiter. Diagnosis & Treatment for Thyroid Goiter. Voice change due to Thyroid Goiter. Needle test for Thyroid Goiter. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy